موسسه ایرانیان

گروه بین المللی ایرانیان یکی از مجموعه های فعال در زمینه ارتباطات بین المللی و ارائه خدمات و مشاوره به سرمایه گذاران می باشد

کارشناس فروش تلفنی

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات