پارمیس طب

  • تجهیزات پزشکی
  • بازاریاب تلفنی
تجهیزات ازمایشگاهی و پزشکی

کارشناس بازاریابی و فروش

همه شهر ها فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش و بازاریابی

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات