فیدار

  • بازاریابی و تبلیغات
  • ارائه خدمات کارت تخفیف ، تبلیغات شهری
فعال حوزه تبلیغات شهری و کارت تخفیف

کارشناس بازاریابی و فروش

فروش،بازاریابی و تبلیغات