شرکت نوین

  • تجهیزات پزشکی
  • خدمات درمانی و زیبایی
تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی و زیبایی

مسئول دفتر

تهران امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

کارشناس بازاریابی و فروش

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس مشاور تلفنی

تهران آموزش / تدریس

منشی و کارمند اداری

تهران امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور