پایا پارس کیافرد

  • تولیدی/صنعتی
  • تولید و‌فروش‌ماشین الات صنعتی کارخانه در یزد و دفتر فروش و نمایشگاه در تهران
تولیدو‌فروش ماشین الات صنعتی

کارشناس بازاریابی و فروش

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات