صاهیراد

تولید کننده UPS

کارشناس بازاریابی و فروش

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس روابط عمومی

تهران روابط عمومی / ارتباطات /خدمات مشتریان

کارشناس تبلیغات اینترنتی

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات

برنامه نویس نرم افزار

تهران توسعه نرم افزار و برنامه نویسی